Handelsgesetzbuch (HGB) Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Handelsgesetzbuch (HGB)
Zweites Buch 2
Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 19.6.2023 I Nr. 154

§ 129a HGB (weggefallen)

-