Handelsgesetzbuch (HGB) Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Handelsgesetzbuch (HGB)
Zweites Buch 2
Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 51 G v. 10.8.2021 I 3436

§ 129a HGB (weggefallen)

-