Handelsgesetzbuch (HGB) Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Handelsgesetzbuch (HGB)
Zweites Buch 2
Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 6 G v. 23.6.2017 I 1693

§ 129a HGB (weggefallen)

-